A MIÑA CESTA

Política de privacidade

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a entidade titular de www.uxionovoneyra.com é a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA, con CIF G 27.407.238 e enderezo a estes efectos en Parada nº1, 27324 Folgoso do Courel (Lugo), con correo electrónico de contacto: info@uxionovoneyra.com

O acceso e/ou uso deste portal da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

RESPONSABLE

Identidade: FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA
Enderezo social: Parada nº1, 27324 Folgoso do Courel (Lugo)
Teléfono: 671445247
Email: info@uxionovoneyra.com

FINALIDADE

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
Na FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar e tramitar os servizos solicitados. Non se realizarás tratamentos automatizados co fin de elaborar perfís.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos persoais facilitados polo usuario conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

LEXITIMACIÓN

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuais e precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimento das obrigas legais que lle son de aplicación á FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA.

DESTINATARIOS

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA non realiza cesión de datos a terceiros, salvo ás Administracións públicas ás que se atope obrigado por Lei.

DEREITOS

O USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos. Para iso pode dirixir un escrito no que especifique que dereito desexa exercer ao enderezo social anteriormente indicado, xuntando copia do documento que o identifique. Tamén pode facelo no enderezo de correo electrónico info@uxionovoneyra.com. Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

En cumprimento co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información (por exemplo, formulario de contacto), van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizado de datos de carácter persoal titularidade da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da fundación e os seus servizos.

Os datos requiridos polo formulario (nome, apelidos, enderezo de correo electrónico) son de carácter obrigatorio: non cubrilos impedirá o USUARIO que poidamos dar resposta ás consultas propostas a través do mesmo. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

Os datos requiridos na confirmación de pedidos da tenda (nome, apelidos, enderezo de correo electrónico, teléfono móbil) son de carácter obrigatorio: non cubrilos impedirá o USUARIO que poidamos procesar o pedido realizado a través da mesma. Os datos contidos nela serán tratados de forma confidencial.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

TRATAMENTO

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA, como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Reglamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos. O USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao enderezo social, xuntando copia do DNI ou Pasaporte.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente. Por isto, en cumprimento da Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico e a Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, infórmase ao USUARIO que a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA podera enviarlle por medios electrónicos información sobre produtos e servizos de interese ao que vostede presta o seu consentimento. En calquera momento poderá revogar esta autorización no correo info@uxionovoneyra.com