Contacto

De acordo co disposto no Reglamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos informámoslle de que os datos facilitados neste formulario incorporaranse á Actividade de Tratamento titularidade da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA con CIF número G 27.407.238 e enderezo social en Parada nº1, 27324 Folgoso do Courel (Lugo). A finalidade de dito tratamento é poder atender as súas consultas e dúbidas. Os seus datos serán utilizados co obxecto de realizarlle comunicacións comerciais e de promoción dos produtos ofrecidos pola organización. Pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, mediante escrito, acompañando copia de documento oficial que o identifique dirixido ao enderezo arriba indicado. Así mesmo, e de igual maneira, pode revogar o consentimento prestado á recepción de comunicacións comerciais co disposto na Ley 34/2002.