A MIÑA CESTA

Aviso legal

Para dar cumprimento ao establecido na Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación indicamos os datos da información xeral do noso sitio web uxionovoneyra.com

NOME DO DOMINIO: https://uxionovoneyra.com
PROPIETARIO: Fundación Uxío Novoneyra
CIF: G27407238
ENDEREZO FISCAL: Parada nº1, 27324 Folgoso do Courel (Lugo)
TELÉFONO: 671445247
CORREO: info@uxionovoneyra.com

O acceso e/ou uso deste portal da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento. O/a usuario/a debe ler este Aviso legal, entendendo a súa aceptación polo mero uso dos servizos contidos neste sitio

USO DO SITIO

A web uxionovoneyra.com proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, “os contidos”) en Internet pertencentes á FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA aos que o USUARIO poida ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

En dito rexistro o USUARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial do mesmo.

O USUARIO comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e os servizos que a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA ofrece a través da súa páxina Web, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde pública, á defensa nacional ou á saúde pública, nin que incorran no descrédito da organización ou sexan contrarias aos seus fins.

En todo caso, a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, a estrutura e deseño do sitio Web: modificar ou eliminar servizos ou contidos, así como as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web. Do mesmo modo, a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso, así como calquera outra condición particular contida no sitio web uxionovoneyra.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información (por exemplo, formulario de contacto), van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizado de datos de carácter persoal titularidade da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da asociación e os seus servizos.

Os datos requiridos polo formulario (nome, apelidos, enderezo de correo electrónico) son de carácter obrigatorio: non cubrilos impedirá o USUARIO que poidamos dar resposta ás consultas propostas a través do mesmo. Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados de tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o/a USUARIO/A facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO/A deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA, como responsable da Actividade de Tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Reglamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao enderezo social, xuntando copia do DNI ou Pasaporte.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

Por isto, en cumprimento da Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico e a Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones, infórmase ao USUARIO que a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA podera enviarlle por medios electrónicos información sobre produtos e servizos de interese ao que vostede presta o seu consentimento. En calquera momento poderá revogar esta autorización no correo info@uxionovoneyra.com

USO DE COOKIES

Advírtese ao USUARIO/A que este sitio Web utiliza cookies.

As cookies son pequenos arquivos de texto que se instalan no navegador do ordenador do USUARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima que se almacena no mesmo, coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso aos USUARIOS que se rexistrasen previamente e o acceso ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Pódense utilizar tamén para medir a audiencia, parámetros do tráfico e navegación, tempo de sesión, e/ou controlar o progreso e número de entradas.

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA procurará en todo momento establecer mecanismos axeitados para obter o consentimento do USUARIO/A para a instalación de cookies que o requiran.

Non obstante, o anterior, deberá terse en conta que, de conformidade coa lei, entenderase que

  • o USUARIO/A deu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador deshabilitando as restricións que impiden a entrada de cookies e
  • que o referido consentimento non será preciso para a instalación de aquelas cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servizo expresamente solicitado polo USUARIO (mediante rexistro previo).

Pode ocorrer que algunhas cookies utilizadas neste sitio Web non estean relacionadas coa FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA. Isto débese a que algunhas páxinas do sitio web teñen inserido contido procedente de webs de terceiras partes (como, por exemplo, un vídeo de YouTube). Debido a que o referido contido procede doutra web, a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA non controla a configuración de ditas cookies. Se vostede quere cambiar as súas preferencias de configuración de cookies, debe consultar os sitios Web de ditas terceiras partes para obter información.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA é titular dos dereitos de propiedade industrial referidos ás marcas rexistradas.

Respecto ás citas dos servizos de terceiros, esta entidade recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual.

Así mesmo, os contidos da web, entendendo por estes de forma enumerativa e non limitativa textos, fotografías, bases de datos, deseños, contidos audiovisuais, etc. están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA e/ou terceiros, sen que poiidan entenderse cedidos ao usuario/a ningún dos dereitos de explotación máis alá do estritamente necesario para o correcto uso do sitio.

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade industrial e intelectual da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA darán lugar ao exercicio das accións que legalmente lle corresponden a esta Administración e, no seu caso, ás responsabilidades que dese dereito puidesen derivarse. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado na páxina Web.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio Web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

Deficiencias do servizo, das redes de comunicación, dos problemas resultantes do mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que se poden producir nin dos posible danos que se poidan causar no sistema informático do USUARIO/A, ao ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do USUARIO utilizado para a conexión ao servizos e contidos do sitio Web, avarías telefónicas, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico motivadas por causas alleas á FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os USUARIOS/AS fan do sitio Web e das informacións e servizos. Do uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xerais aceptados ou á orde pública, do sitio Web, os seus servizos contidos, por parte dos USUARIOS/AS.

8. MODIFICACIÓNS: A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA resérvase o dereito a efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na páxina web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma en que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

9. ENLACES: No caso de que en uxionovoneyra.com se dispuxesen enlaces cara a outros sitios de internet, a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contido. Baixo ningunha circunstancia a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgún enlace pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningunha de ditas ligazóns ou outros sitios de internet. Igualmente, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

10. DEREITO DE EXCLUSIÓN: A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA resérvase o dereito de bloquear o acceso dun USUARIO/A ante calquera indicio de utilización fraudulenta dos servizos ofrecidos sen necesidade de previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran o presente Aviso Legal.

11.XERALIDADES: A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA perseguirá o incumprimento das presentes condicións, así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN: A FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN: A relación entre a FUNDACIÓN UXÍO NOVONEYRA e o USUARIO/A rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de Lugo.